Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.alpaka-inka.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Roberto Lazarte, IČO: 71966129. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).
Nejsme plátci DPH.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
- Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
- Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
- Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
V objednávkovém formuláři jsou položky Jméno a Příjmení, Ulice, Město a PSČ povinné. Položky Telefon a Email nejsou povinné, slouží jen pro výjimečné případy, kdy by například nebylo možné ihned dodat objednané zboží. Abychom Vás mohli kontaktovat, vyplňte, prosím, alespoň jeden z těchto údajů. Do pole Poznámky můžete vepsat libovolný text, který nám bude doručen s Vaší objednávkou.
Jestliže ve formuláři uvedete e-mail, obdržíte na něj během dne potvrzení Vaší objednávky a později informaci o datu odeslání balíčku.
- Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
- Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
- Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.alpaka-inka.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Vaše osobní údaje nebudou vydány třetí osobě, slouží pouze k dodání zboží a případnému kontaktu s Vámi.

III. Přiložené doklady
- Ke každé zásilce je přiložen daňový doklad - faktura, návratka a průvodní list.


IV. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
- Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. v případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
- Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravce. Možnosti a ceny dopravy zboží k zákazníkovi jsou uvedeny na stránce Způsob platby a doručení.
- Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován na stránce Způsob platby a doručení.

V. Reklamace
- V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
- Nalezne-li zákazník na zboží dodaném internetovým obchodem www.alpaka-inka.cz vadu, může uplatnit reklamaci písemně, telefonicky nebo e-mailem. Kupující musí sdělit své jméno, adresu, telefon (e-mail), číslo objednávky nebo číslo daňového (prodejního) dokladu a důvod reklamace.
- Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 prodávající informuje kupujícího o následném postupu. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny, a to ihned po obdržení reklamovaného zboží a na náklady prodávajícího.
- V případě, že je třeba poslat zboží zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. v případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
- Se zbožím musí být vrácena také faktura, bez ní nebude reklamace vyřízena.
- Zboží zasílejte jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Náklady na poštovné a balné se nevrací.
- Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.
- Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z užívání výrobků, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka
- Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu zaslat zpět v uvedené lhůtě, určující je datum odeslání.
- Po obdržení a kontrole vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku bankovním převodem (po domluvě i jiným způsobem). Vrácená částka se bude rovnat kupní ceně zboží bez nákladů na dopravu zboží k zákazníkovi.
- Při vracení zboží je nutné dodržet tento postup:

a) O vrácení zboží nás informujte telefonicky nebo prostřednictvím emailu info@alpaka-inka.cz, zde uveďte jméno, příjmení, adresu a druh vraceného zboží.
b) Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, kompletní a dodáno v původním obalu tak, jak bylo převzato od prodávajícího, schopné opětovného prodeje.
c) Se zbožím musí být vrácena také faktura, bez ní nelze peníze vrátit.
d) Zboží zasílejte jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Náklady na poštovné se nevrací.

VII. Výměna zboží - Zboží lze rovněž vyměnit za jinou velikost či barvu nebo za jiný artikl. Peníze za finanční vyrovnání v případě nižší ceny nového zboží vám budou vráceny bankovním převodem (po domluvě i jiným způsobem) v den odeslání nového zboží. v případě doplatku za vyměněné zboží kupující doplatí rozdíl při převzetí zásilky.
- Při výměně zboží účtujeme poštovné.

VIII. Storno objednávky
- Objednávku lze stornovat do jedné hodiny od jejího odeslání a to prostřednictvím Přehledu objednávek zákazníka, později případně telefonicky. Zrušena může být celá objednávka nebo pouze část objednávky.

IX. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

- Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
1.1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
1.2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.
- Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

XI. Ochrana osobních dat
- Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a nebudou zveřejněny ani předány dalším osobám či společnostem.

XII. Souhlas
- Používáním e-shopu www.alpaka-inka.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel publikovány na těchto stránkách.

XIII. Závěrečná ustanovení
- Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
- Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.alpaka-inka.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
Děkujeme vám za nákup v našem obchodu a věříme, že vám nakoupené zboží přinese radost.